บริษัท โฟร์วิงส์ เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  ได้ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2539 ใช้ทุนในการจดทะเบียน 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ บริการด้านการออกแบบตกแต่งและติดตั้งระบบต่างๆ ทั้ง ภายในอาคารและนอกอาคาร รวมถึงการจําหน่ายวัสดุ อุปกรณ์และบริการหลังการขาย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้

• ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร,โรงงานอุตสาหกรรม

• ด้านระบบงานสุขาภิบาล และระบบท่อดับเพลิง

• ด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร,และโรงงานอุตสาหกรรม

• ด้านระบบห้องเย็นและเครื่องเย็น

• ด้านระบบสายสัญญาณสื่อสารและเทคโนโลยี่คอมพิวเตอร์

• ด้านระบบโสตทัศน์สําหรับอาคาร ห้องประชุม-สัมมนา

• ด้านงานออกแบบงานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า

• ด้านงานออกแบบตกแต่งภายในทั้งแบบคงที่และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Built-in)

• ด้านงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน

บริษัท โฟร์วิงส์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีนโยบายหลักที่สําคัญและยึดถือปฏิบัติเสมอมา นั่นคือการให้บริการหลังการขายที่ดี และตรงเวลา ซึ่งเป็นการยืนยันได้ดีถึงการเจริญเติบโตอย่าง ต่อเนื่องและมั่นคง
โดยแยกเป็น

1. การให้บริการตรวจเช็คในระหว่างระยะเวลาประกันผลงาน
2. การให้บริการหลังหมดระยะประกัน ด้วยการทําสัญญาเพิ่มเติม
3. การให้บริการทั่วไปที่ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ มาก่อน