โรงแรมวีรันดา รีสอรท แอนด สปา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชบุรี

 

โรงแรมวีรันดา รีสอรท แอนด สปา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชบุรี

– งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ Split Type 150 ชุด ภายในหองชุด, หองโถง, หองครัวของโรงแรม

– งานติดตั้งระบบระบายอากาศภายในหองชุด และครัวของโรงแรม

– งานติดตั้งทอลมปรับอากาศและระบายอากาศภายในโรงแรมทั้งหมด

 

Leave a Reply