บริษัท โฟร์วิงส์ เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด  ได้ก่อตั้งขึ้นในปี  พ.ศ. 2539 ใช้ทุนในการจดทะเบียน 6,000,000 (หกล้านบาทถ้วน) บริษัท จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ บริการด้านการออกแบบตกแต่งและติดตั้งระบบต่างๆ ทั้ง ภายในอาคารและนอกอาคาร รวมถึงการจําหน่ายวัสดุ อุปกรณ์และบริการหลังการขาย

บริษัท โฟร์วิงส์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ให้บริการสํารวจและออกแบบพร้อมติดตั้ง การจัดจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์
รวมถึงการบริการหลังการขาย ดังนี้
fourwings

• ด้านระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร,โรงงานอุตสาหกรรม

• ด้านระบบงานสุขาภิบาล และระบบท่อดับเพลิง

• ด้านระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร,และโรงงานอุตสาหกรรม

• ด้านระบบหองเย็นและเครื่องเย็นต่าง ๆ

• ด้านระบบสายสัญญาณสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

• ด้านระบบโสตทัศน์สําหรับอาคาร ห้องประชุม-สัมมนา

• ด้านงานออกแบบงานระบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า

• ด้านงานออกแบบตกแต่งภายในทั้งแบบคงที่และเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (บิ้วอิน)

• ด้านงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน